Deutsch
Ελληνικά
14.03.2017 13:26 Age: 3 yrs

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2017


 

 

«Ἔφυγαν οἱ μαθητὲς καὶ κήρυξαν στοὺς ἀνθρώπους νὰ μετανοήσουν»

 

(Μκ 6,12)

 

 

 

 

 

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές!

 

 

 

Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἔφθασε – μία ἀπὸ τὶς πιὸ σημαντικὲς περιόδους τοὺς ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Σὲ διάστημα μερικῶν ἑβδομάδων ἡ Ἐκκλησία μᾶς προετοίμασε γι᾽ αὐτὴν τὴν ὥρα, θυμίζοντάς μας μὲ προσευχὲς καὶ ὕμνους τὴν ἀναγκαιότητα τῆς πνευματικῆς καθαρότητος, τῆς αὐτοπειθαρχίας, τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς σταθερότητος στὴν ὑπέρβαση τῶν πειρασμῶν. Σήμερα, στὴν ἔναρξη τῆς Τεσσαρακοστῆς, παρακαλοῦμε τὸν φιλάνθρωπο Θεό, ὁ ὁποῖος συγχωρεῖ τὰ πάντα, νὰ μᾶς ἀνοίξει τὶς πόρτες τῆς μετανοίας, αὐτῆς ποὺ εἶναι ὁ κύριος σκοπὸς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ τελικῶς ὁλόκληρης τῆς ζωῆς μας.

 

 

 

Μετάνοια σημαίνει κατὰ λέξη ἀλλαγὴ στὸν τρόπο σκέψης, μιὰ ὑπαρξιακὴ ἀλλαγὴ τοῦ ἀνθρώπου. Αὐτὸ δὲν εἶναι μόνο μιὰ ἀναγνώριση τῶν ἁμαρτιῶν ποὺ διαπράξαμε, ἀλλὰ μιὰ ριζικὴ ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ζωῆς μας, μιὰ μὴ ἀναστρέψιμη ἀλλαγή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸν καρπὸ ἐπίπονης πνευματικῆς ἐργασίας. Αὐτὸ ἀκριβῶς θέλει ὁ Κύριος, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸν λόγο τοῦ ἀποστόλου Πέτρου «κάνει ὑπομονή, γιατὶ δὲν θέλει νὰ καταστραφοῦν μερικοὶ ἀπὸ μᾶς, ἀλλὰ νὰ μετανοήσουν ὅλοι» (Β´ Πέτρ. 3,9).

 

 

 

Στὴν πορεία μας κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς παραμονεύουν ποικίλοι πειρασμοί. Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἐπικίνδυνους εἶναι ἡ αὐτοεξύψωση, ἡ ὁποία ὄχι σπάνια βρίσκει τόπο στὴν καρδιὰ ἑνὸς ἀνθρώπου ἐξαιτίας τῆς ὑπερβολικῆς προσοχῆς του στὴν ἐξωτερική, τυπικὴ πλευρὰ τῆς νηστείας καὶ σὲ μιὰ ἐπιδεικτικὴ ἐξωτερικὴ θρησκευτικότητα. Γιὰ τὸν κίνδυνο ἀπὸ μιὰ τέτοιου εἴδους νηστεία γράφει ὁ ὅσιος ἀββᾶς Δωρόθεος: «Καὶ ἂν ἀσκεῖται κανεὶς ἀπὸ κενοδοξία ἢ πιστεύοντας ὅτι αὐτὸ ποὺ κάνει εἶναι ἀρετή, αὐτὸς δὲν ἀσκεῖται μὲ ἐπίγνωση. Γι᾽ αὐτὸ λοιπὸν ἀρχίζει νὰ ἐξουδενώνει τὸν ἀδελφό του, πιστεύοντας γιὰ τὸν ἑαυτόν του ὅτι εἶναι κάτι σπουδαῖο καὶ ἔτσι βρίσκεται στὴν κατάσταση ἐκείνου ποὺ ὄχι μόνον βάζει ἕνα λιθάρι καὶ χαλάει δυό, ἀλλὰ κινδυνεύει νὰ γκρεμίσει καὶ ὁλόκληρο τὸν τοῖχο, κατακρίνοντας τὸν πλησίον» (ΙΔ´ Διδασκαλία τοῦ ὁσίου ἀββᾶ Δωροθέου «Γιὰ τὸ κτίσιμο καὶ τὸ ἁρμολόγημα τῶν ἀρετῶν τῆς ψυχῆς»)[1].

 

 

 

Συνέπεια μιᾶς τέτοιας ὑπερβολικῆς νηστείας, ἡ ὁποία εἶναι ἀναμεμειγμένη μὲ ὑπερηφάνεια, εἶναι τὸ νὰ γίνεται κανεὶς εὔκολα εὐερέθιστος, δηκτικὸς καὶ νὰ χάνει τὸ φρόνημα τῆς εἰρήνης. Σὲ τελικὴ ἀνάλυση ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος ὄχι μόνο δὲν πλησιάζει τὸν πνευματικὸ σκοπὸ τῆς νηστείας, ἀλλὰ ἀπομακρύνεται πολὺ ἀπ᾽ αὐτόν.

 

 

 

Ἄμεση ἀναφορὰ στὴν πνευματικὴ ζημία ἀπὸ μιὰ τέτοια ὑποκριτικὴ νηστεία βρίσκουμε στὸ ἴδιο τὸ Εὐαγγέλιο: «Ὅταν νηστεύετε, νὰ μὴ γίνεστε σκυθρωποί, ὅπως οἱ ὑποκριτές, ποὺ παραμορφώνουν τὴν ὄψη τους γιὰ νὰ δείξουν στοὺς ἀνθρώπους πὼς νηστεύουν. Σᾶς βεβαιώνω πὼς ἔτσι ἔχουν κιόλας λάβει τὴν ἀνταμοιβή τους. Ἐσύ, ἀντίθετα, ὅταν νηστεύεις, περιποιήσου τὰ μαλλιά σου καὶ νίψε τὸ πρόσωπό σου, γιὰ νὰ μὴ φανεῖ στοὺς ἀνθρώπους ἡ νηστεία σου, ἀλλὰ στὸν Πατέρα σου, ποὺ βλέπει τὶς κρυφὲς πράξεις· καὶ ὁ Πατέρας σου, ποὺ βλέπει τὶς κρυφὲς πράξεις, θὰ σοῦ τὸ ἀνταποδώσει φανερά» (Μτθ. 6,16-18), λέγει ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός.

 

 

 

Μόνο ἕνας λογικὸς συνδυασμὸς τῆς σωματικῆς ἐγκράτειας καὶ τῆς πνευματικῆς ἐργασίας, τῆς ἐξωτερικῆς καὶ τῆς ἐσωτερικῆς ἐκπληρώσεως τοῦ σκοποῦ τῆς νηστείας, εἶναι ἱκανὸς νὰ καθαρίσει τὴν καρδιά μας καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσει σὲ μετάνοια. Τότε μόνο μποροῦμε ν᾽ ἀναστηθοῦμε σὲ μιὰ νέα ζωὴ «σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Πνεύματος» (Ρωμ. 8,9) καὶ νὰ ἀναφωνήσουμε μὲ τὸν ψαλμωδὸ Δαβίδ: «Κύριε, μοῦ ᾽δωσες πίσω τὴ ζωὴ …καὶ στὴ ζωὴ μὲ κράτησες» (Ψαλμ. 29,4).

 

 

 

Ζοῦμε πλέον σὲ δύσκολους καιρούς. Καθημερινὰ παλεύει ὁ κόσμος μὲ νέες προκλήσεις. Καὶ καθημερινὰ μᾶς προσφέρονται συνταγές, τί πρέπει νὰ κάνουμε γιὰ νὰ ἀλλάξουμε τὸν κόσμο πρὸς τὸ καλύτερο. Ὡς Χριστιανοί, ὅμως, ὀφείλουμε νὰ καταλάβουμε ὅτι κάθε ἀλλαγὴ πρὸς τὸ καλύτερο ξεκινᾶ μὲ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ ἑαυτοῦ μας. Ὅταν ἐμεῖς - ὁ καθένας μας στὸν τόπο, ὅπου μᾶς ἔταξε ὁ Θεός - ἀρχίζουμε νὰ ἀλλάζουμε τοὺς ἑαυτούς μας, τότε ἀλλάζει καὶ ὁ κόσμος γύρω μας. Ἔχουμε τὴν δυνατότητα νὰ τὸ πράξουμε αὐτό, ἀρκεῖ νὰ τὸ καταλαβαίνουμε καὶ νὰ προσπαθοῦμε, στὸν χρόνο ποὺ μᾶς ὑπολείπεται μέχρι τὸ τέλος τῆς νηστείας, νὰ κινούμαστε πρὸς τὴν ἔμπρακτη μετάνοια καὶ νὰ ἐπιτυγχάνουμε τέτοιες ἀλλαγὲς ἐντός μας, ποὺ νὰ κάνουν τὸν κόσμο μας ἁγνότερο καὶ καλύτερο καὶ νὰ μᾶς φέρνουν κοντὰ στὸν Χριστό, στὸν Ὁποῖο ἀνήκει ἡ δόξα καὶ τώρα καὶ γιὰ πάντα. Ἀμήν. (Β´ Πέτρ. 3,18).

 

 

 

 

 

+ Μητροπολίτης Γερμανίας Αὐγουστῖνος, Ἔξαρχος Κεντρῴας Εὐρώπης

 

Πρόεδρος

 

καὶ τὰ λοιπὰ μέλη

 

τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Γερμανίας

 

 

 [1] Ἡ ἀπόδοση στὰ νέα ἑλληνικὰ ἀπὸ τὸν τόμο: Ἀββᾶ Δωροθέου, Ἔργα Ἁσκητικά, ἐκδ. «ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ» Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου, Καρέας 1991.