Deutsch
Ελληνικά
13.03.2018 14:40 Age: 2 yrs

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 2018

ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ


 

«Τότε μᾶς συνέδεε μὲ τὸν Θεὸ ὁ νόμος, τώρα ὅμως ἡ πίστη καὶ ἡ χάρη καὶ τὰ συναφῆ μὲ αὐτές. Τότε ἡ κοινωνία τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸν Θεὸ ἦταν σχέση δουλείας, τώρα ὅμως εἶναι σχέση υἱότητας καὶ φιλίας».

 

(Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Α´ 21)

 

 

 

 

 

 Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές!

 

 

 

Καὶ φέτος ἄρχισε πάλι γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς ἡ ἁγιαστικὴ περίοδος τῆς νηστείας. Ἂς νηστέψουμε ὡς ἔνδειξη τῆς αὐτοπειθαρχίας, τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς σταθερότητάς μας. Πρότυπο σὲ ὅλες ἐκεῖνες τὶς ἰαματικὲς προπασχαλινὲς ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἀποτελεῖ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος καὶ Σωτήρας μας Ἰησοῦς Χριστός. Ὁ Χριστὸς ὁ ἴδιος ὑπέταξε τὴν ἀνθρώπινη θέλησή Του στὴ θεία Του θέληση. Ἔγινε γιὰ χάρη μας ἄνθρωπος, ἔπαθε γιὰ μᾶς καὶ πέθανε γιὰ μᾶς. Ἂς θαυμάσουμε τὴν ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ: ξεπερνᾶμε τὴν ἀρρώστια, ἐπειδὴ ὁ Σωτήρας παίρνει τὸ φάρμακο γιὰ μᾶς! Ἐκεῖνος ὑποφέρει τοὺς πόνους κι ἐμεῖς γλυτώνουμε τὴν τιμωρία! Μὲ τὸ πάθος καὶ τὴν ἀνάστασή Του ἔχει ἀποκαταστήσει γιὰ τὸν ἀξιοκατάκριτο ἄνθρωπο τὴν ὁδὸ τῆς κοινωνίας μὲ τὸν Δημιουργό.

 

 

 

Στὴν προετοιμασία γιὰ τὴν ἑορτὴν τῶν ἑορτῶν, γιὰ τὴν ἔνδοξη Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ἔμφαση τῆς νηστείας δὲν δίδεται κυρίως στὴ στέρηση, ἀλλὰ στὸ πνευματικὸ κέρδος, στὸ ὁποῖο φθάνουμε μέσα ἀπ᾽ αὐτὸ τὸ ὡραῖο προσκυνηματικὸ ταξίδι τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς. Μὲ τὴ νηστεία στρέφουμε μὲ ἀγάπη τὸ βλέμμα μας ἐκ νέου πρὸς τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας, ἔτσι ὅπως παρουσιάζεται στὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ καὶ γίνεται ἀντιληπτὸ ἀπὸ τὸν κάθε Χριστιανό. Ἡ Σαρακοστὴ μὲ τὶς χαρακτηριστικές της ἀκολουθίες εἶναι ἕνα πνευματικὸ προσκυνηματικὸ ταξίδι, στὸ ὁποῖο ἀνακαλύπτουμε ξανὰ τὸν ἑαυτό μας ὡς τὸ ὂν ποὺ δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσίν Του.

 

 

 

Στὴν τεσσαρακονθήμερη προσκυνηματικὴ πορεία μας πρὸς τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα δίνουμε ἰδιαίτερη σημασία στὶς εὐεργετικὲς γιὰ τὴ σωματικὴ νηστεία ἀρετὲς τῆς ἐγκράτειας καὶ τῆς ἑκούσιας στερήσεως. Νηστεία σημαίνει ταυτόχρονα νὰ φτωχαίνουμε καὶ νὰ πλουτίζουμε. Ἡ νηστεία κάνει τὴν ψυχή μας ταπεινὴ καὶ μᾶς ὁδηγεῖ στὴ λύση τοῦ αἰνίγματος, τί ἀκριβῶς ἀπειλεῖ τὴν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία μας, γιατί αἰσθανόμαστε συνεχῶς τὴν ἀπώλεια τοῦ πνεύματος τῆς εἰρήνης καὶ τί μᾶς σκλαβώνει ἀντὶ νὰ μᾶς κάνει δούλους καὶ δοῦλες Θεοῦ. Στὴν ἀρχὴ τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς θέλουμε νὰ ζητήσουμε συγγνώμη ὁ ἕνας ἀπὸ τὸν ἄλλον! Γιὰ τὸ πνευματικό μας ταξίδι πρὸς τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὸ Πάσχα θέλουμε νὰ ἀντικαταστήσουμε ὅλες τὶς ἀρνητικές μας ἰδιότητες μὲ φωτεινὲς ἀρετὲς καὶ μ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ φέρουμε φῶς σ᾽ αὐτὸν τὸν κόσμο. Ἂς κατευνάσουμε τὴν ὀργή μας καὶ ἂς ἀποβάλλουμε τὴν μνησικακία. Ἡ Σαρακοστὴ εἶναι περίοδος ἀλλαγῆς. Ὅ,τι ὑφίσταται κατ᾽ ἀρχὴν ὡς σπόρος μέσα μας, αὐτὸ μπορεῖ στὴ συνέχεια τῆς ζωῆς μας νὰ ἀναπτυχθεῖ μὲ πληρότητα καὶ τελειότητα. Κάθε χρόνο μᾶς δίνεται ξανὰ ἡ εὐκαιρία καὶ ἡ προοπτικὴ τῆς ἀναβιώσεως αὐτοῦ τοῦ προσκυνηματικοῦ ταξιδιοῦ.

 

 

 

Μεγάλη Τεσσαρακοστὴ ἀποτελεῖ ταυτόχρονα μιὰ περίοδο ἔργων ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον καὶ ἐλεημοσύνης, μὲ τὴν ὁποία ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν ἀδελφῶν γύρω μας, τῶν προσφύγων, τῶν ἀστέγων, τῶν πεινασμένων, τῶν θυμάτων βίας καὶ πολέμου! Τὰ ἔργα μας πρέπει νὰ συνοδεύονται ἀπὸ ἀδιάλειπτη προσευχὴ στὸν Θεὸ ποὺ μᾶς εὐεργετεῖ καὶ μᾶς τὰ συγχωρεῖ ὅλα.

 

 

 

Σὲ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς δημιουργίας μας ἐμφυσήθηκε καὶ τέθηκε ὡς θεμέλιο ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό. «Δὲν εἴμαστε ἐμεῖς ἀπὸ μόνοι μας ποὺ κινούμαστε πρὸς τὸν Θεὸ καὶ ἀνεβαίνουμε σ᾽ Αὐτόν, ἀλλὰ ὁ Θεὸς ἀπὸ μόνος Του ἔχει κατέβει σὲ μᾶς. Δὲν τὸν ἀναζητήσαμε ἐμεῖς, ἀλλὰ Ἐκεῖνος μᾶς ἀναζήτησε! Ὁ Θεὸς ὁ ἴδιος ἔσκυψε κάτω στὴ γῆ καὶ βρῆκε τὸ ὁμοίωμά Του» λέει ὁ Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας καὶ συνεχίζει: «Ἂν βρίσκεται κάτι πραγματικὰ καλὸ σὲ μᾶς, εἶναι γιατὶ μᾶς τὸ ἔχει ἐμφυτεύσει ὁ Θεὸς χωρὶς ἐμεῖς νὰ κοπιάσουμε». Μακάρι μάλιστα στὴ Σαρακοστή, αὐτὴ ἡ δύναμη τῆς ἀγάπης ποὺ ἀπορρέει ἀπὸ τὴν μετάνοια καὶ τὴν ἑκούσια στέρηση, νὰ παρακινήσει τὸν Θεὸ καὶ τὴν ἄπειρη ἀγαθότητά Του νὰ αὐξήσει τὴν ἀγάπη Του σὲ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους. Ἡ παροῦσα ζωὴ εἶναι τὸ ἐργαστήρι γιὰ ὅλα αὐτά. Ἀκόμη κι ἂν ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ τὸ βάρος φροντίδων, ἀπὸ ἀρρώστια καὶ θλίψη, ἀπὸ μοναξιὰ ἢ λήθη, ἔχει χάσει τὸν προσανατολισμό του, ἔχει ξεφύγει ἀπὸ τὸν σωστὸ δρόμο κι ἔχει ἀπωλέσει κιόλας τὸ κουράγιο του, οἱ ἀκολουθίες τῆς Σαρακοστῆς μᾶς διδάσκουν ὅτι ὡς προετοιμασία γιὰ τὴν Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάδα δὲν ζητεῖται μόνον ἡ προσπάθεια καὶ ὁ ζῆλος μας, ἀλλὰ κυρίως ἡ πίστη μας, ἐφ᾽ ὅσον θέλουμε κάτι νὰ πετύχουμε.

 

 

 

Στὴν ἀρχὴ τῆς φετινῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς ἐμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι Ἐπίσκοποί σας τῆς Γερμανίας, σᾶς χαιρετίζουμε ὅλους τοὺς Ὀρθόδοξους κληρικοὺς καὶ τὸν πιστὸ Ὀρθόδοξο λαό. Ὡς πνευματικοί σας πατέρες ἐδῶ στὴ Γερμανία ἐλπίζουμε καὶ προσευχόμαστε νὰ καταφέρετε νὰ φθάσετε μὲ ἐνθουσιασμό, ὑπομονὴ καὶ πολλὴ ἐπιτυχία στὸ στόχο μέσα ἀπ᾽ αὐτὸ τὸ ἁγιαστικὸ προσκυνηματικὸ ταξίδι. Σᾶς εὐχόμαστε μιὰ καλὴ Σαρακοστή, γεμάτη πνευματικὴ χαρὰ καὶ γνώση, καὶ ἐπικαλούμεθα τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου σὲ ὅλους σας.

 

 

 

 

 

Βερολῖνο, 3 Μαρτίου 2018

 

 

 

† Μητροπολίτης Γερμανίας Αὐγουστῖνος

 

Ἔξαρχος Κεντρῴας Εὐρώπης

 

Πρόεδρος

 

καὶ τὰ λοιπὰ μέλη

 

τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως Γερμανίας