Deutsch
Ελληνικά
17.05.2019 20:17 Age: 284 days

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Γερμανίας μὲ χαρὰ ἀνακοινώνει ὅτι ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας τὴν Κυριακή, 12 Μαΐου 2019, στὴν Παναγία τοῦ Βαλουκλῆ (Ἱ. Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς Κωνσταντινουπόλεως), ἀπένειμε στὸν δρ. Κωνσταντῖνο Βλιαγκόφτη, Γραμματέα τῆς Μητροπόλεώς μας, τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.

Σύμφωνα μὲ τὸ Δελτίο Τύπουτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου: «ὁ Παναγιώτατος συνεχάρη τὸν κ. Βλιαγκόφτη γιὰ τὴν ἀγάπη καὶ τὸν σεβασμό του πρὸς τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ γιὰ τὴν ἀφοσίωσή του στὰ ἰδανικά του, ἐξαίροντας ἰδιαιτέρως τὴν προσφοράτου στὸ χῶρο τῆς θεολογίας καὶ στὴ μαρτυρία τῆς θεοσώστου αὐτῆς Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου στὸ ἐξωτερικό, μὲ τὴ συμμετοχή του σὲ διορθόδοξες καὶ διαχριστιανικὲς ἐπιτροπὲς στὸ πλαίσιο τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως. Ὁ νέος Ἄρχοντας ἀντιφώνησε μὲ λόγους εὐλαβείας πρὸς τὸν Προκαθήμενο τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράζοντας τὴν εὐγνωμοσύνη του γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ τοῦ ἐπιφυλάχθηκε καὶ διαβεβαιώνοντας ὅτι θὰ συνεχίσει τὶς προσπάθειες ποὺ καταβάλλει γιὰ τὴν περαιτέρω ἀνάδειξη καὶ προαγωγὴ τῆς ἀνεκτίμητης μαρτυρίας τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως στὴ γερμανικὴ κοινωνία καὶ στὸν οἰκουμενικὸ στῖβο». 

Σημειώνεται ὅτι τὰ ὀφφίκια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἶναι ἀνώτατοι ἐκκλησιαστικοὶ τιμητικοὶ τίτλοι, τοὺς ὁποίους ἀπονέμει ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης σὲ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, ὡς ἀναγνώριση τῆς ἐξαιρετικῆς προσφορᾶς τους στὴ διακονία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Οἱ λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν λάβει ὀφφίκιο, ὀνομάζονται ὀφφικίαλοι καὶ προσφωνοῦνται, ἐπισήμως, Ἄρχοντες. Ὑπάρχουν διάφοροι τίτλοι ὀφφικίων, οἱ ὁποῖοι παραπέμπουν σὲ ἀξιώματα ποὺ ἦταν ἐνεργὰ στὴν περίοδο τῆς λεγομένης Βυζαντινῆς Αὑτοκρατορίας.

Ὁ ἴδιος ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης, κατὰ τὴν ἐπίσημη προσφώνησή του, ἐξήγησε τὴν ἔννοια καὶ τὴ σημασία τοῦ Πρωτονοτάριου ὡς ἑξῆς: «Στὸ Βυζαντινὸ Κράτος καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία οἱ Νοτάριοι ἦταν ὑψηλόβαθμοι ἀξιωματοῦχοι σὲ διάφορες διοικητικές, νομικὲς καὶ οἰκονομικὲς ὑπηρεσίες. Νοταρίους προσλάμβαναν οἱ Ἐπίσκοποι καὶ οἱ Ἱερὲς Μονές, ἐνῶ στὶς Οἰκουμενικές, τὶς Ἐπαρχιακὲς καὶ τὶς Τοπικὲς Συνόδους, οἱ Νοτάριοι εἶχαν τὴν εὐθύνη τῆς καταγραφῆς τῶν Πρακτικῶν. Ὁ ἀρχαιότερος καὶ ἱκανώτερος μεταξὺ τῶν Νοταρίων σὲ ἕνα θεσμό, ἐλάμβανε τὸν τίτλο τοῦ Πρωτονοταρίου. Πρωτονοτάριος προΐστατο καὶ τῆς Σχολῆς Νοταρίων τῆς πρωτεύουσας τῆς Αὐτοκρατορίας».

Συγχαίρουμε τὸν νέο Ἄρχοντα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἱερὰ Μητρόπολή μας καὶ τοῦ εὐχόμαστε νὰ εἶναι πάντοτε ἄξιος!

 

Βόννη, 14 Μαΐου 2019

 

Προσφώνησις

τῆς Α.Θ.Παναγιότητος

τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

κατά τήν χειροθεσίαν

τοῦ κ. Κωνσταντίνου Βλιαγκόφτη

εἰς Ἄρχοντα Πρωτονοτάριον

(Ἱερά Πατριαρχική καί Σταυροπηγιακή Μονή

Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ,

(12 Μαΐου 2019)

* * *

 

         Ἐντιμολογιώτατε καί λίαν ἀγαπητέ Ἄρχων Πρωτονοτάριε κύριε Κωνσταντῖνε Βλαγκιόφτη,

Χριστός Ἀνέστη!

         Ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀεί χαίρουσα καί σεμνυνομένη ἐπί τῇ κατά Χριστόν ἀναστροφῇ καί τῇ προκοπῇ τῶν ἀνά τήν οἰκουμένην τέκνων της, ἐκτιμήσασα δέ καί τήν ἰδικήν σας ἀφοσίωσιν εἰς τάς πατρῴας παραδόσεις καί τήν προσφοράν σας πρός αὐτήν, ἀπονέμει ὑμῖν σήμερον, κατά τήν φωταυγῆ Κυριακήν τῶν Μυροφόρων, ἐν ἀεί ἀναστασίμῳ λειτουργικῇ συνάξει εἰς τήν ἱστορικήν Μονήν τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ, ἰδίαις ἡμῶν Πατριαρχικαῖς χερσί, τό ὀφφίκιον τοῦ Ἄρχοντος Πρωτονοταρίου.

         Εἰς τό Βυζαντινόν Κράτος καί εἰς τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν οἱ Νοτάριοι ἦσαν ὑψηλόβαθμοι ἀξιωματοῦχοι εἰς διαφόρους διοικητικάς, νομικάς καί οἰκονομικάς ὑπηρεσίας. Νοταρίους προσελάμβανον οἱ Ἐπίσκοποι καί αἱ Ἱεραί Μοναί, ἐνῷ εἰς τάς Οἰκουμενικάς, τάς Ἐπαρχιακάς καί τάς Τοπικάς Συνόδους, οἱ Νοτάριοι εἶχον τήν εὐθύνην τῆς καταγραφῆς τῶν Πρακτικῶν. Ὁ ἀρχαιότερος καί ἱκανώτερος μεταξύ τῶν Νοταρίων εἰς ἕνα θεσμόν, ἐλάμβανε τόν τίτλον τοῦ Πρωτονοταρίου. Πρωτονοτάριος προΐστατο καί τῆς Σχολῆς Νοταρίων τῆς πρωτευούσης τῆς Αὐτοκρατορίας.

         Τόν ἐπίζηλον τίτλον τοῦ Πρωτονοταρίου θά φέρετε καί ὑμεῖς, Ἐντιμολογιώτατε, εἰς τό ἐξῆς. Τιμᾶσθε, συμφρονοῦντος τοῦ Ἱερωτάτου καί προσφιλεστάτου ἀδελφοῦ Ἁγίου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου, διά τό ἔργον σας εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Γερμανίας ἐκ τῆς θέσεως τοῦ Γραμματέως αὐτῆς. Τιμᾶσθε ὅμως καί διά τήν γενικωτέραν συμβολήν σας εἰς τά οἰκουμενικά δρώμενα ἐν Γερμανίᾳ ὡς Γραμματεύς καί μέλος τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν θεολογικόν διάλογον μετά τῆς Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας Γερμανίας, ὡς Γραμματεύς τῆς Κοινῆς Ὀρθοδόξου καί Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐπιτροπῆς εἰς τήν χώραν αὐτήν καί διά τήν συμμετοχήν σας εἰς ἄλλας σημαντικάς διορθοδόξους καί διαχριστιανικάς ἐπιτροπάς, ἀλλά καί διά τήν ἐν γένει προσφοράν σας εἰς τόν χῶρον τῆς θεολογίας.

         Σᾶς προτρέπομεν νά συνεχίσετε τήν εὔορκον διακονίαν σας μέ ἐμπιστοσύνην εἰς τήν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ. Ζῆτε εἰς τό κέντρον τῆς Εὐρώπης, εἰς τήν μεγάλην καί ἰσχυράν Γερμανίαν, ὁμοῦ μετά πολλῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων Ὀρθοδόξων, ὁμογενῶν καί μή, καί καλεῖσθε νά δίδετε τήν καλήν μαρτυρίαν τῆς πίστεως καί τῆς ἀγάπης, τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς ὀρθοπραγίας καί τῆς οὐ καταισχυνούσης ἐλπίδος, ζῶντες «τό θαῦμα τοῦ ἐλθόντος Χριστοῦ καί τό ὅραμα τοῦ ἐρχομένου Κυρίου». Γνωρίζομεν ἅπαντες ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη ἀξιοπρέπεια δέν ἀπειλεῖται σήμερον μόνον ἀπό τήν βίαν καί τήν ἀδικίαν, ἀπό τήν ἐκμετάλλευσιν καί τήν ἔνδειαν, ἀλλά καί ἀπό τάς λεγομένας «ἀσθενείας τοῦ συγχρόνου πολιτισμοῦ». Ἔναντι τῆς ἀλαζονείας τῆς ἰσχύος, τοῦ προμηθεϊσμοῦ τῆς ἐπιστημονικῆς καί τεχνολογικῆς προόδου, τῆς παντοκρατορίας τῶν οἰκονομικῶν μεγεθῶν καί τῆς βουλιμίας τῆς καταναλώσεως, ἔναντι τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος ἀδυνατεῖ νά διακρίνῃ μεταξύ τῶν ἀγαθῶν καί τοῦ Ἀγαθοῦ, ὀφείλομεν νά ζῶμεν καί νά κηρύττωμεν τήν ἐν Χριστῷ εὐχαριστιακήν, κοινοτικήν, ἀσκητικήν καί δοξολογικήν ἐλευθερίαν, πάντοτε ἐστραμμένοι εἰς τό Ἕν οὗ ἐστι χρεία. Ἡ Ὀρθοδοξία, εἰς τήν Εὐρώπην καί πανταχοῦ, ὀφείλει νά ἐκπροσωπῇ τόν πολιτισμόν τῆς ἀλληλεγγύης καί τό «ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ» (Ἐφεσ. δ´, 15), πάντοτε ἐν ἀναφορᾷ πρός τήν εὐχαριστιακήν ταυτότητα τῆς Ἐκκλησίας καί τόν αἰώνιον προορισμόν τοῦ ἀνθρώπου.

         Περαίνοντες τόν λόγον, καταστέφομεν κατά τήν πανευφρόσυνον ταύτην στιγμήν τήν ὑμετέραν Ἐντιμολογιό-τητα καί τούς ἐκ τοῦ μακρόθεν συμπροσευχομένους καί συναγαλλομένους οἰκογενεῖς ὑμῶν διά τῶν πατρικῶν ἡμῶν εὐχῶν καί διά τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν εὐλογίας, ἐπικαλούμενοι ἐφ᾽ ὑμᾶς καί ἐπί πάντας τούς θεοφιλῶς καί εὐσεβοφρόνως μετέχοντας τῆς ἱερᾶς ταύτης συνάξεως, μεσιτείᾳ τῆς Παναγίας Ζωοδόχου Πηγῆς τῆς Βαλουκλιώτισσας, τήν πλουσιόδωρον καί σωτήριον χάριν καί τά ἀμέτρητα ἐλέη τοῦ Ἀναστάντος ἐκ τάφου καί συναναστήσαντος τόν ἄνθρωπον καί τήν κτίσιν πᾶσαν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ.

         Ἄξιος!

 

Αντιφώνηση

προς την Α. Θ. Παναγιότητα,

τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο

του Κ. Βλιαγκόφτη

κατά τη χειροθεσία αυτού σε Άρχοντα Πρωτονοτάριο

(Ι. Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή

Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, 12 Μαΐου 2019)

 

 

Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, Χριστός ανέστη!

Πολλή βαθειά είναι η συγκίνηση μου τη στιγμή αυτή που με τη Χάρη του Τριαδικού Θεού η προσκυνητή Παναγιότητά Σας απονέμει το οφφίκιο αυτό της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας στον – κατ’ ιδίαν κρίση – ανάξιο αυτού, ελάχιστο διάκονο της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας. Για την ύψιστη αυτή τιμή, το όνομα της οποίας αδυνατώ ακόμα να συλλαβίσω, η οικογένειά μου και εγώ εκφράζουμε προς το σεπτό Σας πρόσωπο ευχαριστίες εκ μέσης καρδίας και άπειρη ευγνωμοσύνη. 

Την αναστάσιμη αυτή περίοδο αναστάσιμη είναι και η χαρά μου, διότι το πολύτιμο αυτό δώρημα λαμβάνω από τα ίδια τα χέρια της Παναγιότητάς Σας, και μάλιστα εδώ στη ιστορική Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μόνη της Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή, παρουσία των Σεβασμιωτάτων Μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και άλλων Ιεραρχών του Θρόνου, όπως και Μελών της Πατριαρχικής Αυλής, εκπροσώπων της Αδελφότητας Οφφικιαλίων «Παναγία η Παμμακάριστος» και του «Τάγματος του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου», της εκπροσώπου της προξενικής αρχής της Ελλάδας στην Πόλη καιπλήθους προσκυνητών.

Αναστάσιμη είναι η χαρά, διότι τούτο συμβαίνει μετά από ένα συνοδικό τριήμερο, κατά το οποίο η Παναγιότητά σας και η περί Αυτήν Αγία και Ιερά Σύνοδος γύρισαν σελίδα στην εκκλησιαστική ιστορία της λεγόμενης Ορθοδόξου Διασποράς – στα κεφάλαια που αφορούν στην Αυστραλία και την Αμερική – εξασφαλίζοντας με πατρική και φιλόστοργη διάθεση την κατά Χριστόν πορεία προς το μέλλον των εκεί τέκνων της Μητρός Εκκλησίας. Τέκνων που βρίσκονται σωματικά μακράν, πνευματικά όμως είναι συνδεδεμένα με αυτή με αρρήκτους δεσμούς.

Το τελευταίο δεν το γνωρίζω απλώς εξ ακοής. Το ζω καθημερινά από εικοσαετίας, από τον καιρό που από τις λεγόμενες Νέες Χώρες βρέθηκα κοντά στο Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη και πολυσέβαστό μου πνευματικό πατέρα, τον άγιο Γερμανίας κ. Αυγουστίνο. Όπως καλύτερα από τον καθένα γνωρίζει η Μητέρα Εκκλησία, η Γερμανία σεμνύνεται για τον Μητροπολίτη Αυγουστίνο, τον φορέα του πνεύματος του Οικουμενικού Θρόνου και του σεπτού Προκαθημένου του. Εμείς στη Γερμανία, Παναγιώτατε, είμαστε σάρκα από τη σάρκα σας. Η Εκκλησία μας εκεί χάρη στη σοφή οιακοστροφία του αγίου Γέροντά μας ευωδιάζει άρωμα Φαναρίου.

Απούσα σήμερα αλλά πάντα στην καρδιά και το μυαλό μου η πολυαγαπημένη μου οικογένεια, η πολύτιμη σύζυγός μου Ζωή και τα παιδιά μας Ιωάννης και Σουζάννα, χαίρονται μαζί μου και ευγνωμονούν.

 

Παναγιώτατε,

όσα έχω λάβει ως αντίδωρο από τον Ποιμενάρχη μου είναι κατά πολύ περισσότερα, πιστεύω, σε σχέση με τα ελάχιστα που τυχόν έχω προσφέρει στην Ιερά μας Μητρόπολη. Τη σημερινή τιμή εκ μέρους σας την αποδέχομαι ως κίνητρο για εκείνα τα περισσότερα που οφείλω να δώσω πλέον στο μέλλον προς Δόξαν Θεού και της Εκκλησίας Του. Αυτή τη στιγμή λυγίζω από το βάρος της μεγάλης ευθύνης. Ελπίζω, όμως, πως με τη βοήθεια του Παναγάθου, της Παναγίας της Παμμακαρίστου και τις θεοπειθείς ευχές και ευλογίες Σας να ανταποκριθώ σε όσα προσδοκάτε από το ελάχιστο τέκνο Σας.

Είησαν τα έτη Σας πολλά και ευλογημένα!